Projekt “Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta Općine Viškovci”

Naziv projekta

Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta Općine Viškovci

 

Naziv korisnika:

Općina Viškovci

 

Kratki opis projekta

Na području Općine Viškovci ne postoji reciklažno dvorište na kojem bi stanovnici s toga područja mogli odlagati otpad te je Općina Viškovci odlučila ovim projektom nabaviti mobilnu jedinicu reciklažnog dvorišta i tako ispuniti zakonski minimum koji je određen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom budući da prema broju stanovništva na području Općine Viškovci mora biti minimalno 1 mobilna jedinica koja se smatra reciklažnim dvorištem.

Općina Viškovci će provedbom projekta „Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta Općine Viškovci“ nabaviti mobilnu jedinicu reciklažnog dvorišta koja ćeprema određenom rasporedu svaka 3 mjeseca biti raspoređena u drugo naselje Općine Viškovci moći će ju bez naknade koristiti svi stanovnici s područja Općine Viškovci.

Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Tijekom provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Viškovci koji će se informirati putem letaka. Osim letaka, postavit će se i plakati u svim naseljima Općine te će se i održati 2 obrazovne aktivnosti putem javnih tribina koje će se održati na području Općine. Lokacija projekta je u sva 3 naselja (Viškovci, Forkuševci i Vučevci) na području Općine Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji.

Novonabavljenom mobilnom jedinicom reciklažnog dvorišta Općine Viškovci nakon završetka projekta upravljat će tvrtka UNIVERZAL d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Đakova kojem je Općina Viškovci dodijelila obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viškovci.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta Općine Viškovci će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što je u skladu s ovim Pozivom, a koje doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 6iI, Prioritetne osi 6, OPKK-a, odnosno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, ostvarenju Cilja 1.2 Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada Plana gospodarenjem otpadom RH za razdoblje 2017.- 2022 te Ciljem I. Strategije gospodarenja otpadom RH. Provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima kroz podjelu letaka bit će obuhvaćeno 90% stanovništva na području Općine Viškovci koji će biti upoznati s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

 

Očekivani rezultati projekta

  • nabavljena mobilna jedinica reciklažnog dvorišta Općine Viškovci,
  • provedene informativno-obrazovne aktivnosti kroz podjelu letaka (600 kom), postavljene plakate (15 kom) i održane 2 javne tribine na području Općine Viškovci i
  • provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kroz objavu na internetskoj stranici Općine Viškovci,
  • postavljene plakate na frekventnim mjestima (5 kom), izrađen roll-up (1 kom),
  • izrađene naljepnice za opremu (100 kom) i postavljanje trajne ploče na zgradu Općine (1 kom).

 

Vrijednost i razdoblje provedbe projekta

Ukupna vrijednost projekta: 208.337,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 172.836,87 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22.4.2021. – 22.4.2022.

 

Kontakt osobe za više informacija

1. Petar Zorić, načelnik Općine Viškovci

Kontakt podaci: tel.: 031/857-227, mob.: 098/978 6297, e-mail: opcina@viskovci.hr

2. Ljiljana Friedrich

Kontakt podaci: tel: 031/857-227, e-mail: opcina.viskovci1@gmail.com

 

 

Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta Općine Viškovci Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Obavijest o zbrinjavanju otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu

Letak

Plakat

 

Skip to content