Strateški i razvojni dokumenti

Provedbeni program Općine Viškovci izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 89/18).

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a opisuje viziju, misiju, samoupravni djelokrug Općine Viškovci, opis izazova i razvojnih potreba, popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za praćenje i izvještavanje o napretku u provedbi akta.

Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama ostvarenja mjere, pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Viškovci, odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Viškovci jasno povezan sa svim tekućim i kapitalnim izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih planom razvoja JLP(R)S.

Ovaj Provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelika tijela.

 

IZVJEŠĆE OPĆINE VIŠKOVCI O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2021 word

 

Strategija-upravljanja-imovinom-opcine (1)

Strategija razvoja pametne općine Viškovci

Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Viškovci 2020.-2023. sken

Strategija razvoja turizma Općine Viškovci 2017.-2021.

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Viškovci

Strategija-razvoja-Općine-Viškovci-2016-2020

Plan zaštite od požara Općine Viškovci

Procjena ugroženosti od požara Općina Viškovci

 

Skip to content