Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Općina Viškovci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Viškovci na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: 031/857-227
putem faksa na broj: 031/857-227
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.viskovci1@gmail.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
poštom na adresu: Općina Viškovci, Grobljanska 26, 31401 Viškovci, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
osobno na adresu: Općina Viškovci, Grobljanska  26, 31401 Viškovci, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

OBRASCI ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Potrebne obrasce možete preuzeti i na internetskim stranicama povjerenika za informiranje Republike Hrvatske na slijedećoj poveznici: http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Općina Viškovci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visine naknada

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

NAPOMENA

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Viškovci izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Godisnje_izvjesce 2023. godina

Godisnje_izvjesce 2022. godina

Godisnje_izvjesce 2021. godina

Godišnje izvješće 2020.godina

Godišnje izvješće 2019 godina

Godišnje izvješće 2018. godina

Godisnje izvješće 2017. godina

Godišnje izvješće 2016. godine

Skip to content