Statut Općine Viškovci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 32. Statuta Općine Viškovci (Službeni glasnik broj: 01/13., 01/18. i 01/20.), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovci na svojoj 24. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021. godine, donijelo je

STATUT OPĆINE VIŠKOVCI

Statutarna izmjena 2022.

Skip to content