Lokalni porezi

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) i članka 32. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci“ broj 01/13) Općinsko vijeće Općine Viškovci na 2. sjednici održanoj dana 01. rujna 2017. godine donosi:

ODLUKU O POREZIMA OPĆINE VIŠKOVCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica , stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima ( Narodne novine broj 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

  1. Porez na potrošnju
  2. Porez na kuće za odmor
  3. Porez na korištenje javnih površina
  4. Porez na nekretnine

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima području Općine Viškovci.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Viškovci.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP- MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Viškovci.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10kn/m2 korisne površine kuće za odmor u korist proračuna Općine Viškovci.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Viškovci.

Članak 12.

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Viškovci (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.).

Članak 13.

Na korištenje javnih površina obračunava se i plaća porez po stopi od 30% na ugovoreni iznos naknade koja se plaća za korištenje javnih površina. Svaki započeti mjesec korištenja računa se kao cijeli i svaki započeti m2 za premjer javne površine računa se kao cijeli.

Članak 14.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjedno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Viškovci.

Članak 15.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Porezna uprava.

 

Porez na nekretnine

Članak 16.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Viškovci.

 

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 17.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Viškovci dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za porezne propisane ovom Odlukom.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Viškovci.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Viškovci objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Viškovci broj 01/01)

Članak 21.

Odredbe članka 8.-10. ove Odluke prestaju važiti od 01. siječnja 2018. godine

Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i Službenom glasniku“ Općine Viškovci. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Viškovci.

KLASA: 410-01/17-01/05
URBROJ: 2121/10-01-02/17-05
Viškovci, 1. rujna 2017.

Predsjednik općinskog vijeća
Mario Marijanović

 

PRILOZI

Odluka o lokalnim porezima Općine Viškovci

Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza Općina Viškovci

Skip to content