Poziv na dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju društveno-edukativnog kompleksa Vučevci

NARUČITELJ: Općina Viškovci, Omladinska 23, Viškovci, OIB:70382818640

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 I 13/14), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00kn, odnosno 500.000,00kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Temeljem članka 7., 8. i 9. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, Klasa: 400-01/15-01/03, Urbroj: 2121/10-02-01/15-03 od 29. travnja 2015. godine, postupak bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn provodi se pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave: B-02/16
Predmet nabave:izrada projektne dokumentacije za izgradnju društveno – edukativnog kompleksa Vučevci
Procijenjena vrijednost nabave: 135.000,00 (bez pdv-a).

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja usluge:
Idejno rješenje: 10 dana
Glavni projekt: 35 dana od prihvaćanja vizualnog koncepta – idejnog rješenja
Ishođenje građevinske dozvole: krajnji rok 15.03.2017.g.

Rok valjanosti ponude: 30 dana
Mjesto izvršenja: k.č.br. 206 i 207 k.o. Vučevci, Općina Viškovci
Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana ovjere situacije/računa od strane Općine Viškovci
Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

Dokazi sposobnosti:
A/za uvjete pravne i poslovne sposobnosti
-isprava o upisu u sudski, obrtni ili drugi registar, ne starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave

B/za uvjete financijske sposobnosti
-potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana računajući od dana početka postupka bagatelne nabave

4. PODACI O PONUDI

Sadržaj i način izrade mora sadržavati:
1. popunjeni i ovjeren ponudbeni list
2. tražene dokaze sposobnosti i
3. popunjeni i ovjeren troškovnik

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati projektnog zadatka za izradu glavnog projekta.

5. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga ovoga Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja, radnim danom od 07,00 – 15,00 sati.
Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja:

OPĆINA VIŠKOVCI
OMLADINSKA 23
VIŠKOVCI

PONUDA ZA PREDMET NABAVE: PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DRUŠTVENO – EDUKATIVNOG KOMPLEKSA VUČEVCI

Krajnji rok za dostavu ponude: 16. siječnja 2017. godine

6. OSTALO

Obavijesti o vezi predmeta nabave:
kontakt osoba: Tihana Duvnjak, e-mail: opcina.viskovci1@os.t-com.hr, tel. 031/857-227

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

KLASA: 400-01/17-01/01
URBROJ: 2121/10-02-01/17-01
Viškovci, 03. siječnja 2017. godine

 

Za ovlaštene predstavnike Općine Viškovci
Tihana Duvnjak v.r.

 

PRILOZI

Odluka o početku postupka javne nabave

Poziv na dostavu ponude – projekt dom Vučevci

Projektni zadatak – Vučevci

Troškovnik

PONUDBENI LIST

 

Skip to content