Poziv na dostavu ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i prometnih površina na području Općine Viškovci

NARUČITELJ: Općina Viškovci, Omladinska 23, Viškovci, OIB: 70382818640

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 I 13/14), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00kn, odnosno 500.000,00kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Temeljem članka 7., 8. i 9. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, Klasa: 400-01/15-01/03, Urbroj:2121/10-02-01/15-03 od 29. travnja 2015. godine, postupak bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00kn provodi se pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave: B-01/16

Predmet nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i prometnih površina na području Općine Viškovci

Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00kn (bez pdv-a).

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Način izvršenja: Narudžbenica

Rok početka izvođenja radova: 15.10.2016. godine

Rok završetka izvođenja radova: 15.11.2016. godine

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Mjesto izvršenja: Viškovcii Forkuševci

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana ovjere situacije/računa od strane Općine Viškovci

Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Razlozi isključenja: ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

Dokazi sposobnosti: A/za uvjete pravne i poslovne sposobnosti-isprava o upisu u sudski, obrtni ili drugi registar, ne starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave; B/za uvjete financijske sposobnosti-potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana računajući od dana početka postupka bagatelne nabave

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:-ponudbeni list(ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – traženi dokazi

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga ovoga Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja, radnim danom od 07,00 –15,00 sati.

Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja:

OPĆINA VIŠKOVCI, OMLADINSKA 23, VIŠKOVCI

PONUDA ZA PREDMET NABAVE: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVCI

Krajnji rok za dostavu ponude: 03. listopada 2016. godine

5. OSTALO

Obavijesti o vezi predmeta nabave: kontakt osoba: Tihana Duvnjak, e-mail: opcina.viskovci1@os.t-com.hr, tel. 031/857-227

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

KLASA: 400-01/16-01/07
URBROJ: 2121/10-02-01/16-07
Viškovci, 15. rujna 2016. godine

Za ovlaštene predstavnike Općine Viškovci

Tihana Duvnjak v.r.

PRILOZI

Odluka o početku postupka javne nabave

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

Skip to content