JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme – SPREMAČICA – 1 izvršitelj

Na temelju članka 19. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 u daljnjem tekstu: Zakon), v.d pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme na radno mjesto:

 1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj, 4 sata dnevno s obveznim probnim radom od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. Niža stručna sprema ili osnovna škola
 2. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova
 3. Položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis (sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci – e-mail i/ili broj telefona koji će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka)
 • Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica/domovnica)
 • Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).
Radno vrijeme utvrđuje se od ponedjeljka do petka, 20 sati tjedno.

Na web stranici Općine Viškovci www.viskovci.hr pobliže su navedeni poslovi spremača/spremačice, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Viškovci, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA VIŠKOVCI, Grobljanska 26, 31 401 Viškovci, s naznakom „Natječaj za prijam u službu namještenika – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Glasu Slavonije.

Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije od 07.01.2021.godine

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

v.d. PROČELNICA
Tihana Duvnjak, univ.bacc.oec. , v.r.

PRILOZI

Javni natječaj – SPREMAČICA

Obavijesti i upute kandidatima

Rezultati prethodne provjere znanja kandidata te intervju

Skip to content