Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2021. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje

 

 

Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2021. godini

 

 

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Viškovci za 2021. godinu.

 

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro na području Općine Viškovci čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.

 

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Viškovci.

 

Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:

  1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
  2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  3. zaštite od požara i eksplozija,
  4. obavljanje gospodarske i društvene djelatnosti koje su u svezi obavljanja vatrogasne djelatnosti
  5. za potrebe održavanja sakralnih objekata
  6. poboljšanje kvalitete života zajednice
  7. promicanje gospodarstva
  8. promicanje informatike

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 45.000,00 kuna.

 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

– biti upisane u Registar udruga

– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija

– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19 )

-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

 

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 05. ožujka 2021. godine.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2021. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viškovci , www.viskovci.hr

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

OPĆINA VIŠKOVCI

Jedinstveni upravni odjel

Grobljanska 26,

31 401 Viškovci

 

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje programa  udruga od interesa za opće dobro u 2021. godini

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do 12. veljače 2021.godine.

 

 

Tekst-natječaja

Obrazac-za-prijavu

Obrazac-proračuna

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Izvješće-o-utrošenim-sredstvima-Općina-Viškovci

Upute-za-prijavitelje

Skip to content