JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VIŠKOVCI

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) i Zaključka načelnika, Klasa: 350-01/23- 01/01, Urbroj: 2158-40-02-02-23-09 od 30. studenog 2023. godine općinski načelnik Općine Viškovci objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VIŠKOVCI

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 11.12.2023. godine do 18.12.2023. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Viškovci, na adresi Grobljanska 26, Viškovci svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 12.12.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, iznijeti na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Općina Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci 31 401 te na adresu elektroničke pošte: opcina.viskovci1@gmail.com , najkasnije do 18.12.2023. godine. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Petar Zorić v.r.

Izvješće s javne rasprave Izmjena i dopuna urbanističkog plana ur. gos. zone Viškovci

OBJAVA J.RASPR. 3.IID UPUBM

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju (2)

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.A PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.B_PLINOOPSKRBA_ELEKTROENERGETIKA I JAVNA RASVJETA

2.C_VODOOPSKRBA I ODVAODNJA OTPADNIH VODA

3_NAČIN I UVJETI GRADNJE

IID UPU GZ VIŠKOVCI-prijedlog

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content