Poziv na dostavu ponude za Izvođenje radova na uređenju poljskog puta – ulica K. Tomislava u Viškovcima

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Izvođenje radova na uređenju poljskog puta u Ulici K.Tomislava u Viškovcima”, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno čl. 8. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Viškovci br. 3/17).

 1. Podaci o naručitelju:
  Općina Viškovci
  Omladinska 23
  31401 Viškovci
  OIB:70382818640
 2. Opis predmeta nabave: Izvođenje radova na uređenju poljskog puta u Ulici K.Tomislava u Viškovcima. Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude.
 3. Procijenjena vrijednost nabave: 104.400,00kn (bez PDV-a)
 4. Evidencijski broj nabave: JN 04/18.
 5. Vrsta postupka: Jednostavna nabava.
 6. Kriterij za odabir ponude:Najniža cijena.
 7. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti:
  Način izvršenja: Ugovor
  Rok izvršenja: 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.
  Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

  • potvrda porezne uprave o nepostojanju duga
  • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
  • tehnička i stručna sposobnost (izjava da ponuditelj ima zaposlenog voditelja i rješenje (potvrdu) o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja
 8. Rok za dostavu ponuda je 15. svibnja.2018. godine do 12:00 sati na dokaziv način (osobno, faxom 031/857-227, poštom na adresu javnog naručitelja uz naznaku “JN 04/18”, elektroničkom poštom – opcina.viskovci1@os.t-com.hr).
  Troškovnik je sastavni dio ponude.
  Ukoliko ponuditelj ne dostavi troškovnik ponuda se neće razmatrati.
  Ponuditelji su dužni dostaviti potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i tehničke i stručne sposobnosti, na način kako je traženo.
 9. Otvaranje i ocjena ponuda: Pregled i ocjena ponuda nisu javni.
 10. Svakom ponuditelju bit će dostavljena Odluka o odabiru koja je osnova za sklapanje ugovora o izvođenju radova
 11. Kontakt osoba:
  Tihana Duvnjak
  mob.: 091/2857-227
  e-mail: opcina.viskovci1@os.t-com.hr

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu
postupka jednostavne nabave
Općine Viškovci

 

PRILOZI

PONUDBENI LIST

T R O Š K O V N I K

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Skip to content