JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu višeg referenta za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj: 86/08.,61/11, 4/18 i 112/19.) v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci  raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg referenta za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci

 

 

1.VIŠI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE   – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni  probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj:86/08., 61/11,  4/18 i 112/19)

–     punoljetnost

 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–  sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomskog smjera –  1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen državni ispit ili bez položenog državnog ispita uz obvezu  polaganja u zakonskom roku

–  napredno poznavanje rada na računalu

–  poznavanje  postupka provedbe projekata financiranih iz EU

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – stručna sprema i struka (preslika diplome)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) o poznavanju postupka provedbe projekata financiranih iz EU
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B –kategorije
 • privola za obradu osobnih podataka

 

Javni natječaj Viši referent za opće poslove

Podaci o radnom mjestu i plaći – viši referent za opće poslove

 

Sukladno članku 19.stavku 7. i članku 20. -22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11/, 4/18 i 112/19), a u svezi Prijave na javni natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće poslove  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljenog dana 15. travnja 2022. godine na stranici Narodnih novina oglasni dio, broj 46, na web stranici Općine Viškovci i na oglasnoj ploči, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

U postupku javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna :

 1. Ljiljana Friedrich

 

Pozivaju se kandidati s liste koji su se prijavili na natječaj objavljen u Narodnim novinama  dana 15. travnja 2022. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  viši referent za opće poslove na Pisano testiranje za obavljanje poslova višeg referenta za opće poslove, koje će se obavit dana 06. svibnja 2022. godine u prostorijama Općine Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci sa početkom u 11.00 sati.

Smatra se da kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja je povukao prijavu na natječaj.

 

Na testiranje je potrebno podnijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Svaki točan odgovor bodovati će se sa 1 bod, što će dati broj bodova postignuti na pisanoj provjeri (od 1 do 10)

Testiranje traje 50 minuta.

Sa kandidatima koji ostvare više od 50% bodova na pismenom testiranju obavit će se Intervju (razgovor) Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pisanog testiranja kandidata.

 

Razgovor sa kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan

Ovaj poziv objavljen  je na web stranici Općine Viškovci, te na oglasnoj ploči Općine Viškovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu

 natječaja za prijam u službu

Rezultati prethodne provjere znanja kandidata:

Rezultati prethodne provjere znanja

Skip to content