OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:112-03/21-01/06

UR.BROJ:2121/10-03-01/21-01

Viškovci, 28. lipnja 2021. godine

 

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61//11, 04/18, 112/19), v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

Općine Viškovci

 

 1. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena zbog duže vrijeme odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

 • Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke društvene struke
 • Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima tražene i navedene stručne spreme i struke.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – stručna sprema i struka (preslika diplome)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Ako kandidat/kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihova se prijava neće razmatrati.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Intervju će se obaviti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na web stanici Općine Viškovci(www.viskovci.hr) objavit će se opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Na navedenoj web-stanici te na oglasnoj ploči Općine Viškovci, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, a najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Općina Viškovci, Grobljanska 26, 31401 Viškovci s naznakom: „NE OTVARAJ – Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE “u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na temelju članka 24. stavka 5. ZNS nakon što je oglas za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata/kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju oglasa.

Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Obavijest o poništenju oglasa se dostavlja svim kandidatima/kandidatkinjama.

 

                                                                                                    v.d. PROČELNICA

                                                                                        Tihana Duvnjak, univ.bacc.oec., v.r.

PRILOZI:

Obavijest i upute kandidatima

.

Skip to content