OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na provedbi aktivnosti vezanih uz projekt  “Izgradnja vatrogasno-edukacijskog centra u  naselju Vučevci” – ASISTENT/ICA EDUKACIJSKOG CENTRA

Na temelju Ugovora o financiranju Ugovora o financiranju, KLASA: 440-12/18-07-04-01/0392, URBROJ: 343-2110/01-19-003 od 20. svibnja 2019. godine za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- u sektoru Lokalne infrastrukture u provedbi mjere M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te članka 46. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci, broj 01/21 i 8/22), Općinski načelnik Općine Viškovci, objavljuje

 

 

Općina Viškovci raspisuje oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe redovne aktivnosti vatrogasno – edukacijskog centra u sklopu projekta ”Izgradnja vatrogasno-edukacijskog centra u  naselju Vučevci”– asistent/ica edukacijskog centra:

 1. Broj traženih osoba: 1
 2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja provedbe projekta
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: Vatrogasno-edukacijski centar Vučevci, Vučevci
 5. Opis poslova:
 • vođenje administrativnih poslova u centru,
 • sudjelovanje u planiranju i provedbi edukativnih programa i radionica,
 • drugi poslovi po nalogu voditelja centra,
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • završenu srednju stručnu spremu društvenog, upravnog ili općeg smjera.
 1.     Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice,
 • elektronički zapis/potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave oglasa
 • presliku dokaza o završenoj školi
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa (izjava se nalazi na Internet stranici Općine Viškovci)
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci od dana objave oglasa)

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran, u obvezi je prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Općina Viškovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, objavljivati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostaviti na adresu:

Općina Viškovci, Grobljanska 26, 31401 Viškovci, osobno ili putem preporučene pošte u zatvorenoj kuverti s naznakom :  NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS  – ASISTANT/ICA EDUKACIJSKOG CENTRA ”

Javni natječaj biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Viškovci – www.viskovci.hr.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Kandidati koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na usmeni razgovor koji će se održati u prostorijama Općine Viškovci kako bi se utvrdila njihova motivacija za rad, a o terminu će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe usmenom razgovoru smatrati će se da su povukli prijavu.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Viškovci zadržava pravo poništiti javni natječaj bez posebnog objašnjenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Petar Zorić, v.r.

ASISTENT EDUKACIJSKOG CENTRA-OGLAS

Izjava-sa-uvjetima-javnog-oglasa-koristenje-i-obrada-osobnih-podataka-asistent edukacijskog centra

Obavijest o izboru kandidata-asistent edukacijskog centra

Skip to content