Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Viškovci u 2019. godini

Ovim Javnim pozivom i mjerama propisanim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Viškovci (u daljnjem tekstu: Program), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te naseljavanja mladih obitelji na područje Općine Viškovci.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

 • Mjera 1.: Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Viškovci
 • Mjera 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)
 • Mjera 3.: Financijska pomoć u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora na području Općine Viškovci

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.

Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili b) da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života i da rješavaju svoje stambeno pitanje.

Korisnici mjera mogu biti mlade obitelji u smislu ovog Programa od kojih jedan od supružnika je u stalnom radnom odnosu.

 

MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Viškovci

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću ili stan) ili građevinsko zemljište koji se nalaze na području Općine Viškovci i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom.

Građevinskim zemljištem za potrebe provođenja Programa smatra se zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina odnosno građevinskim zemljištem smatra se katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladno prostornom planu Općine.

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području Općine Viškovci i kupovinom postao njegovim vlasnikom i to počevši od 01.07. 2018. godine može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 15.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga.
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog zemljišta ili stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju građevinskog zemljišta i koji je time postao Korisnikom Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.
Općina Viškovci zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobrenja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.

Podnositelj zahtjeva je dužan sebe i članove obitelji prijaviti na adresi kupljene nekretnine (građevinskog zemljišta) u roku 4 godine od zaključenja kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta te zadržati to prebivalište sljedećih 6 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.
Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog objekta na području Općine Viškovci i time postao Korisnikom Programa, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Viškovci.

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

Ukoliko Korisnik Programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Viškovci.

Korisnik Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije u korist Općine Viškovci.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije
 • ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom
 • ukoliko podnositelj postupa protivno smislu ovog Javnog poziva
 • ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom Programom.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveze iz Ugovora i Programa.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. prijavni obrazac
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 3. dokaz da je jedan od supružnika u stalnom radnom odnosu
 4. izjava za suvlasnika
 5. preslika ugovora o kupoprodaji zemljišta odnosno stambenog objekta
 6. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
 7. izjava o promjeni prebivališta
 8. potvrda o podmirenim obvezama prema Općini Viškovci
 9. izjava o prihvaćanju kriterija koji su utvrđeni Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Viškovci
 10. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja

Mjera 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a namjerava graditi obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Viškovci počevši od 01.07.2018. godine može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 15.000,00 kuna pod uvjetom da gradnja iste nije započeta prije 01.07.2018. godine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.
Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za gradnju obiteljske kuće i koji je time postao Korisnikom Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.
Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 4 godine od zaključenja ugovora o financiranju završiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište sljedećih 6 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Za suvlasnički dio bračni drug mora uz prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje da je suglasan sa predloženom rekonstrukcijom i radovima te da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.
Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Viškovci.
Općina Viškovci zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.

Korisnik ovog Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Općine Viškovci.
Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina do dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Viškovci.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere se ne prijavi svoje prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije
 • ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom Programom
 • ukoliko podnositelj postupa protivno smislu ovog Javnog poziva
 • ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom Programom.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina do dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. prijavni obrazac
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 3. dokaz da je jedan od supružnika u stalnom radnom odnosu
 4. izjava za suvlasnika
 5. izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište koje je predmet zahtjeva
 6. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
 7. izjava o promjeni prebivališta
 8. potvrda o podmirenim obvezama prema Općini Viškovci
 9. izjava o prihvaćanju kriterija koji su utvrđeni Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Viškovci
 10. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanj

Mjera 3: Financijska pomoć u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora na području Općine Viškovci

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog objekta na području Općine Viškovci. Rekonstrukcija i adaptacija u smislu Programa podrazumijeva dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stambenog objekta, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove.
Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i adaptaciju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevinska dozvola.

Rekonstrukcija odnosno dogradnja nadogradnja i adaptacija je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt nije odgovarajući stan. Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko – tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine je oko 50 m² korisne uređene površine stana, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik te da do 2018. godine podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva, koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine Viškovci može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2019. godini na ime subvencije cijene materijala i radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora te ostalim radovima u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Temeljem ove mjere subvencija se može ostvariti do iznosa 50% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno do iznosa 8.000,00 kuna, na temelju nabavljenog materijala i provedenih radova.

Podnositelj prijave prilaže dokaz o plaćanju računa za ukupni trošak radova i materijala na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji objekta.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Viškovci zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje subvencije.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ulagao u adaptaciju i/ili rekonstrukciju stambenog objekta, a koji je zajedno sa svojim bračnim drugom suvlasnik tog stambenog prostora, u jednakim suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Financijska pomoć je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se kombinirati s ostalim mjerama iz ovog Javnog poziva.

Ukoliko podnositelj zahtjeva, kojem je odobrena financijska pomoć za rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog objekta na području Općine Viškovci, i time postao Korisnikom ove mjere, nema prijavljeno prebivalište na adresi objekta dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći/subvencije te zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina.

Podnositelj zahtjeva, odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Viškovci. Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći u korist Općine Viškovci.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći
 • ukoliko korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom Programom
 • ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva
 • ukoliko korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je rekonstrukciju i/ili adaptaciju
 • primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom Programom.

Korisnik programa koji je vlasnik ili suvlasnik objekta sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu, za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju je primio financijsku pomoć, u roku od 10 godina od dana kada je Korisnik potpisao Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije za rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta. Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini Viškovci.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 3. iz ovog Javnog poziva, vraća se po proteku 10 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa.
Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći. svake godine u prosincu u razdoblju od 01.12. do 31.12. dostaviti Općini Viškovci potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da prebiva na adresi nekretnine čija je rekonstrukcija i/ili adaptacija sufinancirana Programom. Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga, potvrdu/uvjerenje o prebivalištu.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. prijavni obrazac
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 3. dokaz da je jedan od supružnika u stalnom radnom odnosu
 4. izjava za suvlasnika
 5. izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva
 6. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
 7. izjava o promjeni prebivališta
 8. dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
 9. troškovnik radova
 10. dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokument)
 11. dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH
 12. potvrda o podmirenim obvezama prema Općini Viškovci
 13. izjava o prihvaćanju kriterija koji su utvrđeni Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Viškovci
 14. skica postojećeg stanja sa vidljivom razlikom u kvadraturi za nadogradnju i dogradnju (ako ne postoji građevna dozvola) – izdano od ovlaštenog projektanta ili građevna dozvola
 15. potvrda o broju članova domaćinstva ako se radi o povećanju kvadrature stambenog prostora
 16. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja

 

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Postupak objave javnog poziva i zaprimanja i pregleda prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći imenovano od strane Općinskog načelnika. Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko ista udovoljava uvjetima javnog poziva predlaže Općinskom načelniku donošenje Odluke o prihvatljivosti. O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje Općinski načelnik.

Rok za donošenje odluke je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak njegova prijava neće se uzimati u obzir.

Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa Općinski načelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva.
Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Programu.

Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih sredstava osiguranih u Proračunu za tu stavku.
Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci uz naznaku: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVCI U 2019. GODINI – NE OTVARATI, na adresu:
OPĆINA VIŠKOVCI
Omladinska 23
31 401 Viškovci

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Krištić v.r.

PRILOZI

PRIJAVNI OBRAZAC 1 – Mjera 1

PRIJAVNI OBRAZAC 2 – Mjera 2

PRIJAVNI OBRAZAC 3 – Mjera 3

I Z J A V A za suvlasnika

I Z J A V A o predaji bjanko zadužnice

I Z J A V A o prihvaćanju kriterija

I Z J A V A o promjeni prebivališta

 

Skip to content