JAVNI OGLAS – asistent u provedbi radionica

Temeljem članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 47. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik“ broj 01/13, 01/18 i 01/20) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.2.06.0394 „Aktivna starost u Općini Viškovci“ općinski načelnik Općine Viškovci raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ Aktivna starost u Općini Viškovci“

 

Općina Viškovci raspisuje oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Aktivna starost u Općini Viškovci“za slijedeće radno mjesto:

 

Radno mjesto:  Asistent u  provedbi radionica, 1 (jedan)  izvršitelj/ica

 

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta do 05. listopada 2022. godine uz probni rad u trajanju od 2  mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja projekta iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Aktivna starost u Općini Viškovci“

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Područje Općine Viškovci, bez naknade putnih troškova

Razina obrazovanja:

-završena srednja stručna sprema društvenog, upravnog ili općeg smjera

-vozački ispit B kategorije,

-poznavanje rada na računalu

Radno iskustvo: nije važno

Opis poslova:  pomoć u obavljanju svih radionica koje provode voditelji, radi i druge poslove po nalogu Pročelnika

Ukupni trošak plaće prema projektu: 6.500,00kn.

Napomena: izabrani kandidat u obvezi je pohađati i završiti edukaciju bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvijete za prijem u radni odnos i to su:

-punoljetnost

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti :

  1. životopis
  2. presliku dokaza o završenoj školi
  3. preslika osobne iskaznice
  4. izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ( potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa (izjava se nalazi na Internet stranici Općine Viškovci)
  6. izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci)
  7. preslika vozačke dozvole

 

Prijave na Javni oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Viškovci www.viskovci.hr

Prijave se  dostavljaju na adresu Općine Viškovci , Omladinska 23, Viškovci 31 401 putem preporučene pošte ili osobno najkasnije 28. listopada 2020. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA OGLAS- ZA PRIJAM U RADNI  ODNOS  NA ODREĐNO VRIJEME – ASISTENT U PROVEDBI RADIONICA  U SKLOPU PROJEKTA „AKTIVNA STAROST U OPĆINI VIŠKOVCI“

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu

O rezultatima izbora kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Kandidati koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na usmeni razgovor koji će se održati u prostorijama Općine Viškovci kako bi se utvrdila njihova motivacija za rad na predmetnom projektu, a o terminu će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe usmenom razgovoru smatrati će se da su povukli prijavu.

 

Općina Viškovci zadržava pravo poništiti oglas bez  posebnog objašnjenja.

 

   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                             Ante Krištić v.r.

PRILOZI

Javni oglas – asistent u provedbi radonica

Izjava sa uvjetima javnog oglasa, korištenje i obrada osobnih podataka ESF program Aktivna starost u Općini Viškovci (1)

Skip to content