Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:944-02/22-01/03

URBROJ: 2158-40-02-01-22-03

Viškovci, 28. ožujka 2022. godine

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci“ br. 01/21), članka 7. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci“ br. 01/17), Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva u Gospodarskoj zoni Viškovci(„Službeni glasnik Općine Viškovci br. 7/18), Općinski načelnik Općine Viškovci raspisuje

 

 

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci

 

 

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni u Viškovcima :

kč.br. 1279, k.o. Viškovci, površine 17.682m2, upisanog u zk. ul. br .818

kč. br. 1283, k.o. Viškovci , površine 16.627m2, upisanog u zk. ul. br. 818

II.

Zemljište iz točke I. nalazi se u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci br. 4/2010).

Namjena površina na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Viškovci određena je Prostornim planom uređenja Općine Viškovci kao površine za gospodarsku namjenu. Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Viškovci određena je detaljnija namjena površina s uvjetima za građenje i uređivanje prostora.

III.

Građevinska područja u obuhvatu Plana određuju se za gradnju i razvoj gospodarskih djelatnosti. Dozvoljena je gradnja proizvodnih i poslovnih građevina (građevine uslužne, trgovačke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-trgovačke, industrijske, zanatske ili slične namjene), kao i njihove različite kombinacije u sklopu jedne građevine.

IV.

Za građevinske parcele (zemljište) iz točke I. natječaja početna kupoprodajna cijena iznosi 27,89kn/m2.

Ponuditelj je u mogućnosti dobiti olakšicu na početnu kupoprodajnu cijenu iz stavka 1. ove točke prema Programu olakšica i poticaja razvoja gospodarstva u Gospodarskoj zoni Viškovci.

V.

Mjere i kriteriji  utvrđeni Programom olakšica i poticaja razvoja gospodarstva u Gospodarskoj zoni Viškovci, koje pojedini poduzetnici mogu koristiti, dostupni su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati osobno ili na tel. 031/857-227.

VI.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje zakonom dopuštenih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kao i strane osobe ukoliko sukladno odredbama posebnog zakona mogu u Republici Hrvatskoj steći pravo vlasništva građevinskog zemljišta.

VII.

Natječaj se provodi sustavom zatvorenih ponuda.

Pisane ponude ponuditelja predaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “za javni natječaj  za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Općine Viškovci – NE OTVARAJ“, putem pošte preporučeno ili predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci na adresu: Općina Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci

VIII.

Rok za predaju ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu izvan  roka iz prethodnog stavka neće se razmatrati.

IX.

 Pisana ponuda iz točke VIII. sadrži:

 • ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,
 • osobni identifikacijski broj,
 • oznaku građevinskog zemljišta za koje se podnosi ponuda,
 • ponuđenu cijenu za građevinsko zemljište po metru kvadratnom površine i ukupnu cijenu za građevinsko zemljište
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) od ukupne početne kupoprodajne cijene skupine za koju se kupac natječe, u korist IBAN računa: HR3324070001849400004 – model 68, poziv na broj:7706-OIB,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) za fizičke osobe,
 • izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslika obrtnice,
 • poslovni plan koji sadrži planirana ulaganja, tlocrtnu dispoziciju idejnog rješenja zahvata, planirani broj novozaposlenih djelatnika u novoizgrađenom gospodarskom objektu, plan financiranja s naznakom izvora te udjelom vlastitih ulaganja, kao i rok za realizaciju poslovnog plana,
 • izjavu o djelatnosti koja će se obavljati u novoizgrađenom objektu ili kupljenom objektu,
 • kratak opis dosadašnjeg poslovanja s podacima o ostvarenom ukupnom prihodu u posljednje dvije godine, te brojem zaposlenih,
 • BON-1 i BON-2,
 • dokaz o podmirenim obvezama prema Općini Viškovci.
 • izjava da se u cijelosti prihvaćaju uvjeti natječaja
 • izjava ukoliko ponuditelj koristi Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva u Gospodarskoj zoni Viškovci, da prihvaća kriterije koji su utvrđeni Programom

X.

Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku prodaje zemljišta smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja, te prihvati ponuđenu kupoprodajnu cijenu ponuditelja koji je odustao.

Ponuditelj koji je ponudio najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu najpovoljnijeg  ponuditelja koji je odustao od ponude, pa naknadno i on odustane od ponude, obojica gube pravo na povrat jamčevine.

XI.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

XII.

Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, utvrdit će najpovoljniju ponudu u roku 15 (petnaest) dana od dana isteka natječaja, te prijedlog Odluke dostaviti Općinskom vijeću Općine Viškovci

XIII.

Općinsko vijeće na temelju uvjeta natječaja donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja natječaja ili njegovog dijela, kao i neprihvaćanja niti jedne od prispjelih ponuda.

IX.

Postupak javnog otvaranja ponuda po natječaju provodi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Javnom otvaranju pisanih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji te njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

X.

Javno otvaranje ponuda održat će se 21. travnja 2022. godine u 09:00 sati u prostorijama Općine Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci

XI.

Kupoprodajni ugovor u ime Općine Viškovci zaključuje općinski načelnik Općine Viškovci u roku 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća Općine Viškovci.

XII.

Za sve ostale informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati osobno ili na tel. 031/857-227.

 

                                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                             Petar Zorić 

 

Skip to content