Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), objavljen je javni natječaj u Narodnim novinama dana broj 126 od 28.10.2022. godine za

prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci, na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

  1. DOMAR – 1 izvršitelj/ica

 

Opis poslova

  • održava društveni dom
  • pruža tehničku pomoć kod održavanja različitih događaja
  • ostali poslovi po nalogu pročelnika

 

 

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi        (NN br. 28/10) plaću namještenika – domar čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaća uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.  Koeficijent za predmetno radno mjesto je 1,72 dok je bruto osnovica 3.043,00 kuna.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Postupak testiranja i intervjua provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu biti će o tome obaviješteni.

Nakon provedenog testiranja i razgovora, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Pisana provjera znanja i sposobnosti provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidati će pristupiti testiranju iz navedenog područja.

Vrijeme trajanja testiranja: 60 minuta.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja biti će objavljena najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Viškovci –  www.viskovci.hr .

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

                                                                          Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

JAVNI NATJEČAJ – DOMAR

OBRAZAC-IZJAVE

PRIVOLA za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Skip to content