Javni natječaj za prijam u službu referenta za nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:112-03/21-01/12

URBROJ:2121/10-03-01/21-01

Viškovci, 22. listopada 2021.

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj: 86/08.,61/11, 4/18 i 112/19.) v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci  raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu referenta za nekretnine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci

 

 

1.REFERENT ZA NEKRETNINE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj:86/08., 61/11,  4/18i 112/19)

 •  punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–  srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke

–  1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen državni stručni ispit ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu

polaganja u zakonskom roku

–  napredno poznavanje rada na računalu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj:86/08.,61/11, 4/18  i 112/19.)

 

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – stručna sprema i struka (preslika diplome)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Ako kandidat/kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihova se prijava neće razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Intervju će se obaviti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na web stanici Općine Viškovci (www.viskovci.hr) objavit će se opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Na navedenoj web-stanici te na oglasnoj ploči Općine Viškovci, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, a najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na naječaj se dostavljaju na adresu: Općina Viškovci, Grobljanska 26, 31401 Viškovci s naznakom: „NE OTVARAJ – Prijava na javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme – REFERENT ZA NEKRETNINE “u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama preporučenom putem pošte ili osobno na adresu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na temelju članka 24. stavka 5. ZNS nakon što je natječaj za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata/kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju oglasa.

Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Obavijest o poništenju natječaja se dostavlja svim kandidatima/kandidatkinjama.

 

 

                                                                                                       v.d. PROČELNICA

 Martina Moro mag.oec. v.r.

Javni natječaj za prijam u službu referenta za nekretnine

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA KANDIDATA

Skip to content